Innova Ocular - ICO Barcelona

Làser excímer

En què consisteix? 

És un tipus de làser que utilitza llum ultraviolada i que s’obté d’un dímer excitat (origen del nom excímer). A més de la cirurgia ocular, també té aplicacions industrials.

Quin és el grau de precisió?

La tècnica del LASIK és extraordinàriament precisa gràcies al fet que el làser és capaç d’eliminar capes microscòpiques de la paret corneal. 

Un exemple il·lustra clarament aquest fenomen: el gruix mitjà de la còrnia que tracta el làser per eliminar una diòptria de miopia és de 10-12 micres en els làsers més avançats. La graduació es tracta en intervals de 0,25 diòptries que corresponen cada un al gruix extremadament fi de 3 micres. Un glòbul vermell de la sang té un diàmetre de 7 a 10 micres. Aquesta comparació ens permet entendre per què aquesta tècnica quirúrgica arriba als límits de la precisió biològica aconseguits per la tecnologia mèdica.

La còrnia és un teixit viu amb diferents graus de resistència mecànica i amb certa capacitat de reacció cicatricial. Això depèn, en última instància, de les característiques biològiques, genètiques i de la biomecànica corneal de cada pacient. 

Per això, la diana real d’aquestes tècniques se situa en ± 0,75 diòptries. Amb aquest interval s’aconsegueix en la majoria de casos que el/la pacient no necessiti portar ulleres o lentilles en la seva vida quotidiana. En alguns casos (per sota del 10%), la presència d’un residu de diòptries que afecti significativament la qualitat visual del pacient, pot ser una raó per realitzar un retractament amb làser, que s’acostuma a aplicar entre els 3 i els 6 mesos.

A la nostra institució i amb el Làser Excímer AMARIS de la  Clínica CEM, la taxa de retractaments oscil·la anualment entre el 4 i el 6%.

Parlem del Làser Excímer Personalitzat

Ha estat una millora molt important. Els tractaments personalitzats poden tractar de manera individualitzada les irregularitats de la curvatura corneal de cada ull. Utilitzen la tecnologia de front d’ona que quantifica les denominades aberracions òptiques obtingudes en la topografia corneal. Aquesta informació es transfereix informàticament al làser, per tal que al mateix temps que tracta les diòptries pugui ajudar a regularitzar la còrnia. A la nostra plataforma, aquesta tecnologia tan útil s’anomena ORCAM.

I parlem de quantes diòptries podem operar amb el làser Excímer...

S’aplica amb seguretat en miopies de fins a 8 diòptries i en hipermetropies de fins a 5-6 diòptries, amb o sense astigmatisme associat. També es poden corregir fins a 5 diòptries d’astigmatisme. Per sobre d’aquestes graduacions, la comunitat científica i l’ús concret de cada plataforma de Làser no poden avalar resultats tan bons com els obtinguts dins dels rangs de seguretat esmentats.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies